Kontakt

Binne jo nijsgjirrich en wolle jo mear witte dan kinne jo him altyd naderje. Hawwe jo in lyts as grut selskip en wolle jo graach dat Henkie lânskomt om syn ferhalen te fertellen, dan kin dat. Wat de spulrigels dêrfan ynhâlde, kinne jo gewaarwurde troch kontakt op te nimmen mei:

Hendrik Liemburg
De Kamp 12
9055 NM Britsum

Til: 058 – 257 2704
E-mail: hfdp@kpnmail.nl

Mar ek fia de sosjale media kinne jim op de hichte bliuwe fan Henkie:

Facebook: HenkiefandePolderdyk

Comments are closed.