Kontakt

Binne jo nijsgjirrich en wolle jo mear witte oer Henkie fan de Polderdyk, dan kinne jo him altyd naderje.

Hendrik Liemburg
De Kamp 12
9055 NM Britsum

Til: 058 – 257 2704
E-mail: hfdp@kpnmail.nl

Mar ek fia de sosjale media kinne jim op de hichte bliuwe fan Henkie:

Facebook: HenkiefandePolderdyk