Foto’s Damslûs


Iissile,

Yn 1940 hat Tasma fan ’e Gordyk in filmke makke dêr’t se oan it iissilen binne op ’e Nije Feart tusken de Damslûs en Langsweagen.
Op it filmke, dat troch Luit Beenen oerset is op DVD, kinne jo op de eftergrûn de pleatsen sjen fan Jogchum en Griet Liemburg, Willem en Jehanne Elzinga en Liekele en Kee de Leeuw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *