Ferkeap adressen

Voorkant alle 3 delen

Sa njonkelytsen binne der trije boekjes útbrocht. De boekjes binne, ôfhinklik van de foarriid, noch te ferkrijen by de boekhannel.

De boekjes binne allinne noch mar te keap by:

  • By de skriuwer thús: De Kamp 12, Britsum

Priis fan ‘e boekjes is € 10,00 it stik.

Jo kinne it boekje ek bestelle by de skriuwer sels, mar dan sille der wat kosten by komme foar it ta stjoeren.

Hendrik Liemburg
De Kamp 12
9055 NM Britsum

Til: 058 – 257 2704

E-mail: hfdp@kpnmail.nl

Comments are closed.